Archiv měsíce: May 2021

31.5. 2021

How to celebrate International Children’s Day?

Every year, on 1st June, International Children’s Day is celebrated to raise awareness of children’s rights and needs. It reminds us that children are our future and we must take care of their well-being. Various cultural, sports and entertainment events take place, but many families prefer domestic events. Are you thinking about a gift and what...

31.5. 2021

Jak oslavit Mezinárodní den dětí?

Každým rokem se 1. června slaví Mezinárodní den dětí, který má upozornit na práva a potřeby dětí. Připomíná nám, že děti jsou naší budoucností a musíme pečovat o jejich blaho. Konají se různé kulturní, sportovní i zábavní akce, mnoho rodin ale dává přednost domácím akcím. Přemýšlíte nad dárkem a jakou zajímavou aktivitu vymyslet? Jak a kdy se slaví ve světě Den dětí...

26.5. 2021

Legumes in children’s food

Legumes is a collective term for a group of plants and their fruits including peas, beans, lentils, chickpeas, soybeans, lupins. They are nutritionally high in protein, high in vitamin B, minerals, calcium, phosphorus and iron. They can cause flatulence, which is due to the short-chain carbohydrates that are digested by bacteria in the large intestine, as they...

26.5. 2021

Luštěniny v dětské stravě

Luštěniny neboli luskoviny je souhrnné označení pro skupinu rostlin a jejich plodů zahrnující hrách, fazole, čočku, cizrnu, sóju, lupinu. Nutričně mají vysoký obsah bílkovin, množství vitamínu B, minerály, vápník, fosfor a železo. Mohou způsobovat nadýmaní, což se děje kvůli sacharidům krátkých řetězců, které jsou trávené bakteriemi v tlustém střevu, neboť jsou nestravitelné lidským trávicím ústrojím. Luštěniny mají nízkou...

18.5. 2021

Jak probíhá hodnocení studentů

Dvakrát ročně v Britské školce a jeslích Florentinum hodnotíme naše studenty a zaznamenáváme jejich pokrok. Hodnocení se zaměřují na vhodné vývojové dovednosti a milníky. Mezi oblasti hodnocení patří dovednosti osobní péče i sociální a mezilidské dovednosti. Mezi další oblasti, které jsou hodnoceny, patří jemná a hrubá motorika dětí, jejich raná matematika a gramotnost. Některé části diagnostického posouzení se nevztahují na každé dítě, což je uvedeno...

18.5. 2021

Preschool Assessment

Twice a year, at Florentinum British Nursery and Preschool, we assess our students and record their progress. The assessments look at appropriate developmental skills and milestones. Areas of assessment include personal care skills as well as social and interpersonal skills. Other areas that are assessed are the children’s fine and gross motor skills as well as...

2.5. 2021

Art activity in kindergarten

The practice of pre-school education, as well as the FEP PV, does not operate with art education as a field, as it is not about educating children in this field. However, as art activities represent one of the important means of developing a child’s personality, it is desirable for them to be sufficiently used in fulfilling integrated...

2.5. 2021

Výtvarná činnost v mateřské školce

Praxe předškolního vzdělávání, stejně tak jako RVP PV, neoperuje s výtvarnou výchovou jako s oborem, neboť nejde o vzdělávání dětí v tomto oboru. Protože však výtvarné činnosti představují jeden z významných prostředků rozvíjení osobnosti dítěte, je žádoucí, aby byly dostatečně využívány při naplňování integrovaných bloků – témat. Důležitou součástí výtvarných činností dětí jsou i motivační hry, které dítě uvedou lépe do konkrétního...