Výtvarná činnost v mateřské školce

Praxe předškolního vzdělávání, stejně tak jako RVP PV, neoperuje s výtvarnou výchovou jako s oborem, neboť nejde o vzdělávání dětí v tomto oboru. Protože však výtvarné činnosti představují jeden z významných prostředků rozvíjení osobnosti dítěte, je žádoucí, aby byly dostatečně využívány při naplňování integrovaných bloků – témat.

Důležitou součástí výtvarných činností dětí jsou i motivační hry, které dítě uvedou lépe do konkrétního tématu, seznámí ho s výtvarnými materiály, technikou apod. Tato motivace nesmí být umělá, ale bude přirozeně vycházet z probíraného tématu (integrovaného bloku), či z nějaké situace.

Dále jde o to, aby dítě:

 • získalo schopnost vyjádřit své představy kresebnou i malířskou formou či formou modelování
 • zobrazovalo bez předchozího předkreslování a přímo kreslilo či malovalo na papír nebo jiný podklad a využilo celou plochu podkladu
 • bylo seznámeno s mícháním barev, nebálo se práce s detailem
 • získalo zájem o výtvarné umění, architekturu, design
 • naučilo se vnímat přírodní tvary, pracovat s přírodními materiály
 • nebálo se tvorby s atypickými materiály, pomůckami i nástroji
 • bylo seznámeno se současným uměním, vybranými umělci, výtvarnými směry.

Které výtvarné techniky můžeme použít u dětí v předškolním věku?

Například kresbu, malbu, modelování, akční tendence (střídání různých nástrojů, podkladů, modelovacích hmot)

A co s dětmi můžeme kreslit nebo vytvářet?

 • postavu a její proměny v průběhu staletí – ukázka různých stylů malby a kresby lidské postavy od pravěku až po současnost
 • zkusit kresbu tužkou, voskovkou, uhlem, rudkou, křídou, lavírovanou kresbu, monotyp apod.
 • zkusit malbu štětcem, kartáčkem, houbičkou na nádobí apod.
 • body-art – ukázka různých způsobů tvorby – malba rukama, nohama, celým tělem, obtisky částí těla do písku, sněhu …
 • land-art – kresba v přírodě přírodním materiálem – větvičkou do písku, kamenem nebo uhlíkem na beton.

Jak v dětech můžeme rozvíjet výtvarný cit a zájem o umění?

 • přímým pozorováním přírodních a kulturních jevů:
  • návštěva galerií, výstav, prohlížení soch a dalších objektů v okolí dítěte a školy
  • pozorování přírody – stromy, rostliny, zvířata, sběr přírodních materiálů v různých ročních obdobích
 • pozorování běžných objektů – seznámení s proporcemi, barvami, materiály, tvary
 • spontánní hra a experimenty s materiály, předměty, nástroji, podklady určenými pro výtvarnou činnost, seznámení se s rozmanitými materiály – přírodními, odpadovými, zbytkovými
 • konkrétní výtvarné operace s materiály, zjistit, co mohu s materiálem dělat, příklad – papír:
  • stříhat, trhat, mačkat, skládat
  • poznat různé druhy papírů
  • zkoumat struktury papírů
  • seznámit se s výrobou ručního papíru
  • vytvořit si věc z papíru – krabici, tašku, obálku …
  • kombinace dalších materiálů s papírem apod.
 • hrát hry podporující tvořivost, fantazii, obrazovou paměť: skládání konkrétního obrazce z barevných kousků papírů nebo látek, zdobení přírodního nebo jiného objektu, různé druhy balení objektů (empakatáž)
 • činnosti zaměřené na poznávání obrazně znakových systémů – písmena, piktogramy, symboly…