ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


Rámcově vzdělávací program je tvořen integrovanými bloky, které zasahují více vzdělávacích oblastí. Jednotlivé bloky obsahují učivo z oblasti biologické, psychologické a sociální. Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna o programy rozvíjející určité dovednosti (logopedické, pohybové aktivity, ekologická výchova, výuka cizích jazyků apod.)

Dítě získává užitečné poznatky, žádoucí hodnoty a samostatné postoje. Jednotlivé bloky mají tématické celky, které jsou každý rok vnitřně propojené určitým tématem.

Tématické celky jsou k nahlédnutí v učebně školy. Každý vyučující vede dítěti portfolio, které obsahuje: didaktické listy, výkresy, výrobky, videozáznam a komentáře pedagoga. Průběžně během roku dochází k hodnocení výuky a zvolených pedagogických postupů a metod.