speciální vzdělávací potřeby

S účinností od 1. září 2016 zaručuje novela všem dětem se znevýhodněním nebo se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud je to v jejich zájmu, takovou podporu, aby se mohly úspěšně vzdělávat a rozvíjet v běžné škole. 


Pravidla vzdělávání  žáků se speciální potřebou stejně jako přehled a účel jednotlivých podpůrných opatření a postup pro jejich poskytování a použití komplexně upravují vyhláška ke školskému zákonu a její přílohy (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). Podpůrná opatření jsou rozdělena do pěti stupňů a upravují vzestupně rozsah možné podpory žáka od prvního stupně představujícího minimální úpravu metod, organizace výuky a hodnocení žáka, až do pátého stupně obsahujícího nejvyšší míru podpůrných opatření, a to vždy s ohledem na věk, stupeň vývoje, nejlepší zájem a individuální vzdělávací potřeby žáka s přihlédnutím k účelnosti a efektivitě zvolených opatření.

Stupeň a míru podpory stanoví na základě vyšetření žáka školské poradenské zařízení – pedagogicko psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC). Zároveň však samozřejmě zůstává zachována možnost vzdělávání dětí se zdravotním postižením, zejména dětí s kombinovanými vadami či středně těžkým a těžkým mentálním postižením, ve speciálních školách a třídách. I rodiče dětí s jiným vážným zdravotním postižením a dětí s lehkým mentálním postižením se mohou po doporučení a konzultaci se školským poradenským zařízením a důkladném kvalifikovaném zvážení rozhodnout své dítě zapsat do speciální školy , pokud se domnívají, že právě zde budou nejlépe naplněny jeho osobní i vzdělávací potřeby.

Inkluze v naší MŠ probíhá v českém a anglickém jazyce.