Zásady ochrany osobních údajů


GDPR

Věnujeme velkou pozornost nakládání s osobními údaji a přistupujeme zodpovědně k otázce jejich ochrany tak, abychom předešli neoprávněným zásahům do soukromí našich klientů. Prostřednictvím těchto zásad bychom vás rádi seznámili s tím, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům a z jakých zdrojů jsou získávány, jak je zpracováváme a zajišťujeme jejich ochranu, komu jsou dále poskytovány a jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

V oblasti zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, našimi interními normami, registrací u úřadu pro ochranu osobních údajů a níže uvedenými zásadami.

Zásady

Jaké osobní údaje zpracováváme

Vedení evidence dětí (školní matriky), jak ji definuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení.

Údaje vedené v knize úrazů dle vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a student.

Prezentace mateřské školy, jako jsou webové stránky školy (http://www.skolka-florentinum.cz), školkový newsletter, oficiální profil školy na sociálních sítích, Smugmug.com, propagace školy, informování o aktivitách školy.

Souhlas se zpracováním a účel zpracovávání osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, avšak nutné k tomu, aby naše školka mohla vést údaje, které právní předpisy požadují, aby mohlo dojít k jejich statistickému zpracování pro účely výkaznictví MŠMT, tj. aby vůbec školka jakožto školské zařízení mohlo vykonávat svoji činnost.

Osobní údaje jsou námi shromažďovány a zpracovávány především na základě tzv. zákonné licence, tj. například na základě požadavku § 28 školského zákona. Jsou využívány za účelem vedení školní matriky, a obecně pro plnění povinností, vyžadovaných právními předpisy, ale například též pro účely zpracovávání výkazů v rámci výkaznictví pro MŠMT. Zpracování takovýchto údajů nevyžaduje Váš souhlas.

Je-li souhlas vyžadován, zpracováváme osobní údaje výhradně s Vaším souhlasem. Souhlas můžete písemně odvolat, a to v celém rozsahu nebo jen částečně v závislosti na povaze souhlasu nebo povaze osobních údajů.

Jak osobní údaje získáváme

Osobní údaje získáváme od Vás (v rámci procesu (online)registrace a podpisu smlouvy s mateřskou školou).

Od dalších subjektů pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, případně z veřejných seznamů či rejstříků.

Komu osobní údaje poskytujeme

Osobní údaje zpracováváme především sami.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž třetím osobám: státním orgánům a dalším institucím v rámci plnění zákonných povinností, zpracovatelům, kteří nám poskytují služby v souvislosti s plněním zákonných a smluvních práv a povinností (např. zajištění databáze pro výkaznictví).

Některé údaje jsou poskytovány třetím stranám při školních akcích, například při ubytování dětí, ovšem vždy jen v míře nezbytně nutné a za účelem zajištění školních vzdělávacích potřeb.

S Vaším souhlasem mohou být poskytnuty i dalším subjektům.

Způsob zpracovávání osobních údajů,doba jejich uchovávání

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech. Po celou dobu jsou údaje chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím a všechny osoby, které s údaji přicházejí do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva a povinnosti v souvislosti s osobními údaji

V případě, že máte zájem o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě zpracovávány, kontaktujte nás prosím písemně na adrese: Soukromá mateřská škola – The International Early Learning Centre – Prague s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, nebo na náš email: info@tielc.cz

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete se na nás obrátit s žádostí o vysvětlení nebo s žádostí o odstranění takového stavu.

Se svojí žádostí se můžete rovněž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Platnost

Tato Politika ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Odpovědi Vám nepomohly? Zde naleznete různé způsoby, jak nás můžete kontaktovat: