Naše jazyková politika


U nás ve Florentinu nepovažujeme studium v angličtině a češtině za privilegium, ale za naprostou nutnost – zejména v tak kosmopolitním městě jako je Praha. V dnešní globální společnosti je bilingvní vzdělávání základní potřebou dítěte – a na nás je mu bránu jazyků otevřít.

Zaměstnáváme plně kvalifikované učitele angličtiny, kteří ji používají jak ve výuce, tak pro předávání běžných pokynů. Řada našich žáků jsou však čeští rodilí mluvčí, proto děti učíme i česky, a úspěšně tak plníme českou složku našeho vzdělávacího programu. Na anglickou i českou součást našeho kurikula dohlížejí odborní školní poradci.

Zdejší učební prostředí je zároveň příkladem přístupu akcentujícího intenzivní kontakt s danou kulturou, a to prostřednictvím knih a pracovních materiálů v jazyce, jímž se v dané třídě hovoří. Výuka dalších cizích jazyků (např. francouzštin nebo ruštiny) probíhá v rámci mimoškolních aktivit, děti imigrantů tak mají možnost rozšiřovat své multikulturní zkušenosti nebo pečovat o svůj mateřský jazyk.