Mezinárodní vzdělávací program


Rané dětství charakterizuje rychlé učení a prudký vývoj. Malé dítě se rozvíjí po fyzické, intelektové, sociální i citové stránce. Všechny tyto oblasti jsou vzájemně provázané a jedna na druhé závisí – všechny děti jsou od přírody zvědavé a dychtivé se učit. Další způsob, jímž se děti učí, představuje funkční hra: během hry děti integrují poznatky ze svých dřívějších zkušeností a ujasňují si tak informace a zkoumají své okolí. Školka a jesle Florentinum nabízí příznivé emocionální a fyzické prostředí, jež dětem umožňuje rozvíjet jejich přirozenou zvídavost při učení i při hře.

Náš vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z nejlepší mezinárodní praxe. Používáme nejmodernější vzdělávací programy, v nichž se prolínají dvě kurikula: Britský model The Early Years Foundation Stage a Český Rámcový vzdělávací program. Toto spojení nám umožňuje rozvíjet žákovské dovednosti v oblasti kritického a reflektivního myšlení, rozhodování, řešení problémů a samostatného učení. V bilingvních třídách se formou aktivního multisenzorického učení rozvine mateřský jazyk dítěte, ale také angličtina, takže dítě dokáže rozvinout svůj potenciál a osvojit si dovednost se celoživotně učit jak v českém, tak i v zahraničním prostředí.