Kroužky


Součástí vzdělávacího programu TIELC jsou také aktivity rozvíjející tělesné, duševní i citové vlastnosti dítěte. Jedná se o řízené činnosti, kdy učitel postupuje podle plánu, který zohledňuje zájmy dítěte a který směřuje ke specifickému cíli. Dítě je tedy vystaveno aktivitám, v nichž může uspět a splnit vzdělávací cíl stanovený s ohledem na jeho vývojovou fázi.

* Při celotýdenní docházce jsou kroužky obsaženy v ceně školného (mimo plavání).

PLAVÁNÍ

Schopnost dítěte naučit se plavat je závislá na mnoha faktorech, mezi které patří například nebojácnost, adaptace na vodní prostředí, koordinace nebo cit pro vodu. To vše děti s přibývajícím věkem ztrácí, a proto je dobré s plaváním začít co nejdříve. Snahou našich instruktorů je založit dobré předpoklady pro další plavecký rozvoj dítěte, které pak může dítě rozvíjet ve vyšší věku.

Plavecký kroužek probíhá v areálu lázní YMCA, kde je k dispozici bazén se 6 dráhami, vhodný právě pro tyto aktivity. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí je zajištěna dvěma instruktory, kteří dohlíží na řádný průběh kroužku.

Aktuálně není vyhlášen kurz.

Kroužek je povinný pro děti od 3,5 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Cena za pololetí: 2000 Kč.

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Cizí jazyk je velice důležitou součástí vývoje malého dítěte – nejen proto, že žákům pomáhá přirozeně rozvíjet orientaci a schopnost naslouchat, ale také proto, že prohlubuje jejich porozumění a schopnost orientovat se v různých prostředích a rozšiřuje jejich vlastní zájmy.

Po vzoru Jana Amose Komenského je výuka češtiny v tomto kroužku hravá a zábavná. Kroužek je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby, přirozenost řeči, srozumitelnost a porozumění jazyku. Gramatiku si děti budou osvojovat přímou metodou, formou jazykových her.

Pondělí a středa 14.20 – 16.00

Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 6 let.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Čas strávený v tomto kroužku nabízí dětem zrakové, hmatové a smyslové podněty a představuje tak pro ně skvělou příležitost vyjádřit se a rozvíjet vlastní kreativitu. Děti se seznamují s nejrůznějšími výtvarnými médii jako jsou hlína, písek nebo dokonce vosk.

V těchto hodinách platí zásada nijak neomezovat dětskou představivost a podněcovat je, aby realizovaly své tvůrčí myšlenky. Děti se seznámí s uměním a jeho historií a v rámci speciálního studijního programu se také naučí promyšleně hodnotit a dělat estetická rozhodnutí.

Úterý 14.20 – 16.00

Kroužek je vhodný pro děti od 4 do 6 let

HUDBA A TANEC

Tanec není jen pouhá zábava. Pomáhá malým dětem proti stresu, který si mohly nashromáždit během dne a umožňuje efektivně a rychle se této emotivní zátěže zbavit. Během kroužku se naučí jak se pohybovat do rytmu vážné i lidové hudby, vyjádřit pohybem svoje emoce, představivost a naslouchat pokynům lektorky.

Čtvrtek 14.20 – 15.30

Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 6 let.

LITERÁRNÍ KLUB

Kroužek, kde se děti přirozenou cestou seznámí s americkou a anglickou literaturou. Jednoduše řečeno, naučíme děti milovat knihy!

Děti si také mohou nosit své oblíbené knihy v angličtině, abychom si z nich mohli společně číst.

Pátek 14.20 – 15.30

Vhodné pro děti od 3 do 6 let.
Výuka probíhá v anglickém jazyce.

POHYBOVÉ AKTIVITY

V tomto kroužku se děti seznámí se základními pravidly košíkové, házené a vybíjené. Míčové hry zahrnují komplexní systém činností a cvičení, která podporují sílu, obratnost a vytrvalost žáků. Jednotlivé sporty pak vhodně podporují rozvoj tělesného zdraví dítěte a to především zábavnou formou, která vede k založení vhodných předpokladů pro celoživotní aktivní přístup k pohybovým aktivitám.

Děti mají k dispozici kvalitní cvičební pomůcky a moderní sportovní povrch na aktivity s míčem.

Denně 08.00 – 08.30

Vhodné pro děti od 3 do 6 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.