Kroužky


Součástí vzdělávacího programu TIELC jsou také aktivity rozvíjející tělesné, duševní i citové vlastnosti dítěte. Jedná se o řízené činnosti, kdy učitel postupuje podle plánu, který zohledňuje zájmy dítěte a který směřuje ke specifickému cíli. Dítě je tedy vystaveno aktivitám, v nichž může uspět a splnit vzdělávací cíl stanovený s ohledem na jeho vývojovou fázi.

* Při celotýdenní docházce jsou kroužky obsaženy v ceně školného (mimo keramiku a plavání).

FRANCOUZŠTINA (FLE)

Pojem Français langue étrangère (FLE), výuka francouzštiny jako cizího jazyka, zahrnuje celou řadu učebních metod, výukových materiálů a moderního způsobu výuky. další světový jazyk.

Francouzský jazyk v naší MŠ vyučuje rodilá mluvčí. Děti tak mají možnost se seznámit se správnou výslovností a naučit se další světový jazyk.

Pondělí 15.00 – 15.45 hod.

Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 6 let. Výuka probíhá ve francouzském jazyce.

SPORTOVNÍ HRY

V tomto kroužku se děti seznámí se základními pravidly týmových her a dalších sportů. Pohybové aktivity zahrnují komplexní systém činností a cvičení, která podporují sílu, obratnost a vytrvalost žáků. Jednotlivé sporty pak vhodně podporují rozvoj tělesného zdraví dítěte a to především zábavnou formou, která vede k založení vhodných předpokladů pro celoživotní aktivní přístup k pohybovým aktivitám.

Děti mají k dispozici kvalitní cvičební pomůcky a moderní sportovní povrch.

Úterý 15.00 – 15.45 hod.

Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 6 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Cizí jazyk je velice důležitou součástí vývoje malého dítěte – nejen proto, že žákům pomáhá přirozeně rozvíjet orientaci a schopnost naslouchat, ale také proto, že prohlubuje jejich porozumění a schopnost orientovat se v různých prostředích a rozšiřuje jejich vlastní zájmy.

Po vzoru Jana Amose Komenského je výuka češtiny v tomto kroužku hravá a zábavná. Kroužek je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby, přirozenost řeči, srozumitelnost a porozumění jazyku. Gramatiku si děti budou osvojovat přímou metodou, formou jazykových her.

Středa 14.45 – 16.00 hod.

Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 6 let.

LITERÁRNÍ KLUB

Kroužek, kde se děti přirozenou cestou seznámí s americkou a anglickou literaturou. Jednoduše řečeno, naučíme děti milovat knihy!

Děti si také mohou nosit své oblíbené knihy v angličtině, abychom si z nich mohli společně číst.

Čtvrtek 15.00 – 15.45 hod.

Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 6 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Čas strávený v tomto kroužku nabízí dětem zrakové, hmatové a smyslové podněty a představuje tak pro ně skvělou příležitost vyjádřit se a rozvíjet vlastní kreativitu. Děti se seznamují s nejrůznějšími výtvarnými médii jako jsou hlína, písek nebo dokonce vosk.

V těchto hodinách platí zásada nijak neomezovat dětskou představivost a podněcovat je, aby realizovaly své tvůrčí myšlenky. Děti se seznámí s uměním a jeho historií a v rámci speciálního studijního programu se také naučí promyšleně hodnotit a dělat estetická rozhodnutí.

Pátek 15.00 – 15.45 hod.

Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 6 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

ROZCVIČKA

Tato každodenní aktivita je vhodná pro rozvoj pohybových dovedností. Pomáhá propojit pohyb s psychikou (rozvoj koncentrace, myšlení, představivosti, fantazie), rozvojem sociálních dovedností a v neposlední řadě s rozvojem hrubé a jemné motoriky. Jednotlivá cvičení jsou dobře přizpůsobena konkrétním požadavkům na věk dětí a na aktuální školní vzdělávací plán.

Denně 8.30 – 8.45 hod.

Rozcvička je vhodná pro děti od 2 do 6 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

PLAVÁNÍ

Schopnost dítěte naučit se plavat je závislá na mnoha faktorech, mezi které patří například nebojácnost, adaptace na vodní prostředí, koordinace nebo cit pro vodu. To vše děti s přibývajícím věkem ztrácí, a proto je dobré s plaváním začít co nejdříve. Snahou našich instruktorů je založit dobré předpoklady pro další plavecký rozvoj dítěte, které pak může dítě rozvíjet ve vyšší věku.

Plavecký kroužek probíhá v areálu lázní YMCA, kde je k dispozici bazén se 6 dráhami, vhodný právě pro tyto aktivity. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí je zajištěna dvěma instruktory, kteří dohlíží na řádný průběh kroužku.

Kroužek není aktuálně vypsán.

Dostupné pro děti od 3,5 do 6 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

KERAMIKA

Keramika zlepšuje kreativitu, prostorovou představivost a rozvoj jemných motorických schopností u dětí. Umožňuje dětem zkoumat hlínu jako materiál, děti si užívají hnětení, válcování, natahování a tvarování vlhkého jílu. Některé děti tuto činnost považují za zvláště uklidňující a může pro ně být užitečná pro uvolnění napětí. Keramika je zábavný způsob, jak představit trojrozměrné umění dětem všech věkových skupin.

Práce s jílem zlepšuje obratnost a používá malé i velké svaly. Malé prsty a ruce jsou posíleny při práci s hlínou kvůli její stálé konzistenci a větší svaly paží, zad a ramen jsou posíleny při válcování desek nebo svinovaní hlíny.

Kroužek není aktuálně vypsán.

Dostupné pro děti od 3 do 6 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

HUDBA A TANEC

Tanec není jen pouhá zábava. Pomáhá malým dětem proti stresu, který si mohly nashromáždit během dne a umožňuje efektivně a rychle se této emotivní zátěže zbavit. Během kroužku se naučí jak se pohybovat do rytmu vážné i lidové hudby, vyjádřit pohybem svoje emoce, představivost a naslouchat pokynům lektorky.

Kroužek není aktuálně vypsán.

Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 6 let. Výuka probíhá v anglickém jazyce.