BLOG


28.6. 2021

Bilingvní rodina

V naší mezinárodní školce máme štěstí, že máme přátele z celého světa. Mnoho našich dětí se angličtině věnuje pouze ve škole. Některé děti v naší škole dokonce pocházejí z dvojjazyčných rodin a angličtina je jejich třetím jazykem. Formativní roky dítěte (0-7/8) jsou obdobím, kdy se učí rychleji než kdykoli jindy v životě. To znamená, že osvojování jazyka je pro ně...

28.6. 2021

Bilingual families

At our international preschool, we are fortunate to have friends from all over the world. Many of our children’s only exposure to English is at school. Some of the children in our school even come from bilingual families and English is their third language.  A child’s formative years (from 0-7/8) are a period where they learn...

10.6. 2021

Bilingual education

Already J. A. Komenský (1592) promoted the systematic upbringing of a child from an early age. He dealt with general theory of education, didactics, created a special methodology for language teaching (Janua linguarum reserata, Door of Languages Open, known as the Gate of Languages Open) and Orbis sensualium pictus (The World in Pictures). Komenský knew that a child...

10.6. 2021

Bilingvní výuka

Už J. A. Komenský (1592) propagoval systematickou výchovu dítěte od útlého věku. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků (Janua linguarum reserata, Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský věděl, že dítě nelze učit stejnou formou, jako dospělého člověka. Také proto Orbis Pictus poskytoval srozumitelný návod pro...

31.5. 2021

How to celebrate International Children’s Day?

Every year, on 1st June, International Children’s Day is celebrated to raise awareness of children’s rights and needs. It reminds us that children are our future and we must take care of their well-being. Various cultural, sports and entertainment events take place, but many families prefer domestic events. Are you thinking about a gift and what...

31.5. 2021

Jak oslavit Mezinárodní den dětí?

Každým rokem se 1. června slaví Mezinárodní den dětí, který má upozornit na práva a potřeby dětí. Připomíná nám, že děti jsou naší budoucností a musíme pečovat o jejich blaho. Konají se různé kulturní, sportovní i zábavní akce, mnoho rodin ale dává přednost domácím akcím. Přemýšlíte nad dárkem a jakou zajímavou aktivitu vymyslet? Jak a kdy se slaví ve světě Den dětí...

26.5. 2021

Legumes in children’s food

Legumes is a collective term for a group of plants and their fruits including peas, beans, lentils, chickpeas, soybeans, lupins. They are nutritionally high in protein, high in vitamin B, minerals, calcium, phosphorus and iron. They can cause flatulence, which is due to the short-chain carbohydrates that are digested by bacteria in the large intestine, as they...

26.5. 2021

Luštěniny v dětské stravě

Luštěniny neboli luskoviny je souhrnné označení pro skupinu rostlin a jejich plodů zahrnující hrách, fazole, čočku, cizrnu, sóju, lupinu. Nutričně mají vysoký obsah bílkovin, množství vitamínu B, minerály, vápník, fosfor a železo. Mohou způsobovat nadýmaní, což se děje kvůli sacharidům krátkých řetězců, které jsou trávené bakteriemi v tlustém střevu, neboť jsou nestravitelné lidským trávicím ústrojím. Luštěniny mají nízkou...

18.5. 2021

Jak probíhá hodnocení studentů

Dvakrát ročně v Britské školce a jeslích Florentinum hodnotíme naše studenty a zaznamenáváme jejich pokrok. Hodnocení se zaměřují na vhodné vývojové dovednosti a milníky. Mezi oblasti hodnocení patří dovednosti osobní péče i sociální a mezilidské dovednosti. Mezi další oblasti, které jsou hodnoceny, patří jemná a hrubá motorika dětí, jejich raná matematika a gramotnost. Některé části diagnostického posouzení se nevztahují na každé dítě, což je uvedeno...

18.5. 2021

Preschool Assessment

Twice a year, at Florentinum British Nursery and Preschool, we assess our students and record their progress. The assessments look at appropriate developmental skills and milestones. Areas of assessment include personal care skills as well as social and interpersonal skills. Other areas that are assessed are the children’s fine and gross motor skills as well as...