Články autora

Michal.007

4.5. 2022

Edible Gardens For Preschoolers – Simple science activities [4/4]

Let them actually dig and get their hands dirty, add seeds to examine and explore with, help them plant their own seeds, or add fresh smelling flowers. Feeling textures of different materials and plants is very stimulating for sensory development. You can also talk about what types of plants are edible and even let them...

4.5. 2022

Jedlá zahrada pro předškoláky – jednoduché vědecké experimenty [4/4]

Nechte je, aby opravdu kopali motykou a ušpinili si ruce v půdě, přidejte semena, která mohou zkoumat a objevovat, pomozte jim je zasít nebo přidejte čerstvé vonící květiny. Vnímání textury různých materiálů a rostlin velmi stimuluje rozvoj smyslů. Můžete také mluvit o tom, jaké rostliny jsou jedlé, a i je nechat ochutnat různé věci, které rostou v zahradě. K dalším nápadům na smyslovou krabici patří:...

19.4. 2022

If They Grow It, They’ll Eat It – Edible Gardens For Preschoolers [3/4]

There are so many sensory bin ideas you can do for children to allow them to explore using their senses and get hands on with the garden theme. Give them their own container full of soil, some sticks, and rakes to create a garden. Here are some suggested foods for your edible garden: Lettuce Peas Carrots Cantaloupes...

19.4. 2022

Pokud to vypěstují, potom to i sní: Jedlá zahrada pro předškoláky [3/4]

Existuje tolik nápadů na smyslové krabice, které můžete udělat pro děti, abyste jim umožnily objevovat jejich smysly a získat praktické zkušenosti s tématem zahradničení. Připravte jim kontejner plný země, nějaké klacíky a hrábě pro vytvoření zahrady. Zde je několik navrhovaných potravin pro vaší jedlou zahradu: salát hrách mrkev melouny kantalupe sladká kukuřice okurky dýně vodní melouny borůvky jahody To...

6.4. 2022

Teaching Garden Curriculum Ideas Children learn through play [2/4]

The best way to allow them to do this is by providing them fun and exciting hands-on activities that also stimulate all of their senses. If you want to get them curious and learn about gardening, give them fun activities related to just that. Activities can include, but are certainly not limited to, things like sensory...

6.4. 2022

Nápady na osnovy Učení pomocí zahrady – Děti se učí hrou [2/4]

Nejlepším způsobem je umožnit jim to poskytnutím zábavných a vzrušujících tzv. hands-on aktivit, které rovněž podněcují všechny jejich smysly. Pokud chcete podpořit jejich zvídavost, aby se dozvěděly něco o zahradničení, dejte jim zábavné aktivity, které s ním souvisí. Tyto činnosti mohou zahrnovat, ale určitě nejsou omezeny na věci, jako jsou hry, při kterých vznikají smyslové zážitky, činnosti, při kterých...

20.3. 2022

How Gardening Teaches Kids to Grow [1/4]

By helping in the garden, preschoolers gain emotional skills as well as strengthening both gross and fine motor skills. Many adults have fond memories of helping out in the garden as children. I can remember watching my grandfather plant gladiola bulbs while I sprinkled radish seeds by his side. In today’s busy world, a garden can seem like...

20.3. 2022

Jak zahradničení učí děti růst [1/4]

Pomáháním na zahradě získávají předškoláci emoční dovednosti a zároveň posilují hrubou a jemnou motoriku. Mnozí dospělí si pamatují, jak jako děti pomáhali na zahradě. Já si pamatuji, jak jsem pozoroval svého dědu, jak sází cibulky mečíků a já kolem rozhazoval semínka ředkviček. V dnešním uspěchaném světě se může zahrada jevit jako jeden další projekt, ale malý pozemek nabízí bohaté možnosti k učení....

28.6. 2021

Bilingvní rodina

V naší mezinárodní školce máme štěstí, že máme přátele z celého světa. Mnoho našich dětí se angličtině věnuje pouze ve škole. Některé děti v naší škole dokonce pocházejí z dvojjazyčných rodin a angličtina je jejich třetím jazykem. Formativní roky dítěte (0-7/8) jsou obdobím, kdy se učí rychleji než kdykoli jindy v životě. To znamená, že osvojování jazyka je pro ně...

28.6. 2021

Bilingual families

At our international preschool, we are fortunate to have friends from all over the world. Many of our children’s only exposure to English is at school. Some of the children in our school even come from bilingual families and English is their third language.  A child’s formative years (from 0-7/8) are a period where they learn...