Archiv měsíce: March 2021

27.3. 2021

6 teaching tips

Teaching preschoolers is a very rewarding profession and, I am sure that many of my colleagues will agree, there is rarely a dull moment in the day of an early years teacher. As preschool is often the first step on a child’s educational journey, the skills that they learn there don’t only prepare them for reception and year one,...

25.3. 2021

6 tipů, jak udržet dětskou pozornost

Vzdělávání předškolních dětí je velmi obohacující profese a jsem si jistá, že řada mých kolegů bude souhlasit s tím, že učitel malých dětí přes den prakticky nezažívá nudné chvilky. Jelikož předškolní docházka je často prvním krokem na cestě dítěte ke vzdělání, tak je dovednosti, které se při ní naučí, nepřipraví pouze k zápisu a na první třídu, ale získají díky...

23.3. 2021

What exactly is adaptation?

Simply, it is the process of your child getting used to their new preschool and settling in without their parents. Adaptation is an important step on your child’s educational journey as they enter nursery, preschool, or first school. Every child’s adaptation is different just as every child is different and it is our job –...

23.3. 2021

Co přesně znamená slovo adaptace?

Jednoduše řečeno jde o proces, v rámci něhož si vaše dítko zvyká na předškolní docházku a pobyt bez rodičů. Adaptace představuje důležitý krok na cestě vašeho dítěte ke vzdělání při nástupu do mateřské školy, předškolního zařízení nebo základní školy. Adaptace je u každého dítěte jiná, stejně tak jako každé dítě je jiné, a je naším úkolem – jako učitelů a rodičů – zajistit, aby...

18.3. 2021

Healthy nutrition of children (not only) in the covid age

Proper nutrition is key to health, especially at a time when we need to have our immune system at full strength. Although diet is not a cure for COVID-19, clinical data indicate that it is important in prevention and may improve the body’s immune response. That is why, in our kindergarten, we provide healthy and fresh meals...

18.3. 2021

Zdravá výživa dětí (nejen) v době kovidové

Správná výživa je pro zdraví klíčová, zejména v době, kdy potřebujeme mít náš imunitní systém v plné síle. I když strava není lékem na COVID-19, klinická data ukazují, že je důležitá v prevenci a může zlepšit imunitní odpověď organismu.   Proto v naší školce denně zajišťujeme zdravá a čerstvá jídla, která vyhovují požadavkům na dětskou stravu, jako je například nižší obsah soli, snížený podíl...

8.3. 2021

IWD as a holiday makes sense, it is celebrated in 20 countries around the world

According to a survey by the STEM / MARK agency, more than a quarter of people celebrate this holiday in some way. But people have different attitude to this holiday. While for the older generation IWD is associated with the previous regime, the youngest generation often has no idea what to imagine. Probably most men take the...

8.3. 2021

MDŽ jako svátek má smysl, slaví se ve 20 zemích světa

Podle průzkumu agentury STEM/MARK více než čtvrtina lidí tento svátek nějakým způsobem slaví. Lidé ale mají k tomuto svátku různý vztah. Zatímco starší generace má MDŽ spojený s minulým režimem, nejmladší generace často netuší, co si pod ním má představit. Asi nejvíce mužů bere svátek jako příležitost darovat květinu či malý dárek a ženy v něm v roli obdarovaných vidí...