Zdravý pohyb v předškolním věku

Pro předškolní děti je pohyb přirozený. Dítě potřebuje cca 6 hodin pohybu denně, z toho naprostou většinu (4,5 hodiny) tvoří spontánní pohybová aktivita. V naší mateřské školce toto doporučení dodržujeme a dbáme na aktivní pohybový režim dětí.

Co by se děti měly naučit

Předškolní věk je významný především tím, že v rozmezí téměř tří let dojde k velkému posunu ve vývoji jedince jak v oblasti fyzické a psychické, tak i sociální. Proto je toto období důležité zvládnutí pohybových dovedností. V tomto věku je typické osamostatňování dítěte, jeho sebeprosazování a přizpůsobování se společnosti vrstevníků i dospělých. Děti intuitivně a fantazijně zpracovávají informace, snaží se zvládat nové úkoly a využívat v praxi to, co už umí. V činnostech je dominantní hra, která ovlivňuje další rozvoj pohybových schopností a dovedností, myšlení, učení, citů i fantazie. Děti koordinují své pohyby, rozvíjí jemnou motoriku, zručnost a obratnost.

Ve školce by děti měly rozvíjet lokomoční, nelokomoční a manipulační dovednosti, podpořit svou tělesnou zdatnost i kognitivní a afektivní oblast. Vzdělávací cíle začínají u základního uvědomění si vlastního těla, pokračují rozvojem pohybových dovedností, schopností a zdatnosti a končí u vytváření zdravých životních návyků.

Pohybovými činnostmi posilujeme a rozvíjíme u dítěte svalovou a aerobní zdatnost. Děti by se měly dokázat pohybovat jednoduchými pohyby delší dobu, podle pokynů by měly zpevnit a uvolnit tělo, cvičit podle návodu nebo umět správně dýchat. V oblasti kognitivní a afektivní by se děti měly naučit pojmenovat a znát různé části těla, znát užívané pojmy spojené s pohybem a sportovním prostředím, dokázat dodržovat dohodnutá pravidla, umět spolupracovat a kooperovat a nebát se v různém prostředí (ve vodě, ve sněhu). Součástí výuky jsou také hygienické návyky a pravidla bezpečného pohybu.

Také při pohybových hrách se děti učí a rozvíjí. Děti se díky nim učí dodržovat pravidla, samostatně se rozhodovat a rozvíjet sociální dovednosti. Pohyb dítěte se kultivuje: Když dítě vnímá vlastní tělo a orientuje se v tělním schématu, orientuje se v prostoru, vnímá a rozlišuje různou intenzitu a pěstuje sociální dovednosti, pohyb získává na kvalitě.

I když naším prvotním cílem je zdokonalit určitou pohybovou dovednost, pohybová činnost přispívá také k psychickému vývoji. Děti se naučí znát dobře pravidla a říkanku (rozvoj paměti), srozumitelně vyslovovat říkanku (aby mi ostatní rozuměli a mohli odpovědět), reagovat na signál (kdy mohu přeběhnout), zlepšit orientaci v prostoru (abych nebyl jako rybka chycen, musím umět uniknout rybáři, tzn. zmapovat si a odhadnout, kudy rybář poběží a naopak, abych jako rybář chytil co nejvíc rybek, musím taktizovat – rozvoj myšlení) a také reagovat na ostatní (snažit se do nich při běhu nevrazit – sociální dovednosti).

Jak to chodí u nás

V naší školce vedeme děti ke všestrannému pohybovému rozvoji a k návykům správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře. Víme, že pro děti musí být cvičení hlavně zábavnou hrou, proto mají aktivity hravou formu. Často střídáme činnosti, protože dětská pozornost má ještě omezené možnosti. Tělovýchovné aktivity (pohybové činnosti) jsou v denním programu školky pravidelnou každodenní aktivitou. Školka disponuje kromě vnitřních prostor venkovní hrací plochou, která je zcela oddělená a chráněná před sluncem vzrostlými stromy. Školní zahrada představuje bezpečné místo pro zábavu a učení pod širým nebem, děti si tu mohou pohrát i zacvičit. Díky vhodné dispozici budovy mají možnost děti zůstat venku i v případě nepříznivého počasí.

Pár tipů na doma

A protože se děti snaží napodobovat sportovní aktivity nás dospělých, nabízíme vám pár tipů na nenáročné pohybové hry, které s dětmi snadno zvládnete.

Hra na sochy

Mezi účastníky vybereme prodávajícího a zákazníka. Ostatní vytvoří sochy. Když přijde zákazník, prodávající mu ukazuje sochy. Pustíme hudbu a sochy začnou tancovat. Když hudba zmlkne, sochy zase zkamení. Zákazník si vybere sochu, která se mu nejvíc líbí. Za sochu zákazník zaplatí tím, že zazpívá, zacvičí, předvede scénku, poví vtip, uklidí místnost apod.

Honzo vstávej!

Stojíte v řadě vedle sebe a jeden účastník stojí vpředu a vyvolává: “Honzo, vstávej!” Ostatní odpovídají: ” Kolik je hodin?” Vyvolávač určuje počet a druh kroků. „Mravenčí“ jsou pidikrůčky, při „slepičích“ klademe jednu nohu těsně za druhou, „žabí“ jsou skoky, „sloní“ jsou obrovské kroky. Vymyslet si můžete i další. Kdo ze skupiny se první dostane k vyvolávači, vystřídá ho.

Kouzelná hůlka

Kouzelnou hůlkou proměníte vybrané účastníky na zvířátka. Ti pak napodobují zvířecí chování. (Čáp stojí na jedné noze, žába skáče, pes chodí po čtyřech, kočka se mazlí, pták mává křídly, zajíček v dřepu krčí nos, atd. Děti se zároveň s pohybem učí reagovat na pokyny i změny.

Čáp ztratil čepičku

Říkejte básničku a klapejte při tom nataženýma rukama před sebou (zobák čápa). „Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku …”. Řeknete barvu a dítě musí co nejrychleji v okolí barvu najít a dotknout se jí.

Jízda na odrážedle nebo tříkolce

V poslední době jsou velmi oblíbená odrážedla a tříkolky, které mají široké sezení podporující i správný vývoj kyčelních kloubů dítěte. Do pohybu – odrážení – se zapojují velké svalové skupiny, čímž se podporuje mobilita a správně rozvíjí motorika. Dítě při nasedání i během samotné jízdy udržuje rovnováhu a zároveň zpevňuje zádové svalstvo. Při jízdě a řízení zapojuje svaly rukou a rozvíjí koordinaci celého těla.