Cookies


ENGLISH

Cookies are commonly used to help websites work more efficiently and to provide information to website owners. At the moment, we use cookies which are necessary for the performance of our site and to recognise returning users and for analytical performance.

  • Strictly necessary cookies: cookies required for the operation of the website.
  • Analytical/performance cookies: these are cookies which allow a website operator to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around a website. They help improve the way websites work, for example, by ensuring that users easily find what they are looking for.
  • Functionality cookies: these allow a returning user and his/her preferences to be recognised. This means that the website can then present personalised content.

European law requires all websites to request permission when using cookie technology. If your browser is set to accept cookies and other similar technologies and if you continue to use our website then we will understand this to mean that you consent to the use of cookies or other similar technologies. However, if you wish to remove or stop use of cookies from our site then you can block cookies by adjusting the setting on your browser which allows you to refuse the setting of cookies.

ČESKY

Soubory cookies jsou běžně používány k zefektivnění fungování webových stránek a k poskytování informací pro vlastníky webových stránek. V současnosti používáme cookies, které jsou nezbytné pro fungování naší stránky, rozpoznání vracejících se uživatelů a pro analytický výkon.

  • Nezbytné cookies: Cookies potřebné k provozu webové stránky.
  • Analytické/výkonnostní cookies: Tyto cookies umožňují provozovateli webové stránky rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci po webové lokalitě pohybují. Pomáhají zlepšovat fungování webových stránek, například tím, že zajišťují, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.
  • Funkční cookies: Umožňují rozpoznat vracející se uživatele a jejich preference. To znamená, že webové stránky jim pak mohou prezentovat personalizovaný obsah.

Evropské právo vyžaduje, aby všechny webové stránky žádaly o souhlas s používáním souborů cookies. Pokud je váš prohlížeč nastaven na přijímání cookies a jiných podobných technologií a budete-li nadále používat naši webovou stránku, budeme to chápat tak, že souhlasíte s používáním cookies nebo jiných podobných technologií. Pokud však chcete odstranit nebo přestat používat cookies z naší stránky, můžete cookies zablokovat tím, že upravíte nastavení ve svém prohlížeči, což vám umožní odmítnout cookies.